Regulamin portalu kulturalnywawer.pl


Niniejszy Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z portalu oraz dostępu do publikowanych informacji.

Odwiedzając witrynę, akceptujesz postanowienia powyższego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

I. Wydawca

Stowarzyszenie Inicjatywa Razem z siedzibą przy ul. Słotna 25a, Warszawa 04-859 (zwane dalej ,,Wydawcą”) jest Wydawcą portalu internetowego Kulturalny Wawer (www.kulturalnywawer.pl) (dalej zwany ,,Portalem”). Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy, a prawa do zawartych w nim elementów (teksty, grafika, zdjęcia, materiały filmowe i bazy danych) są zastrzeżone bądź na rzecz Wydawcy bądź na rzecz podmiotów i osób, których materiały - na podstawie współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatywa Razem - są udostępniane na stronie głównej i podstronach portalu Kulturalny Wawer.

II. Uprawnienia  użytkowników  portalu.

Korzystając z portalu Kulturalny Wawer użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zasady korzystania z portalu, w szczególności:

 • informowania wydawcy natychmiast o jakichkolwiek nieścisłościach w publikowanych materiałach;
 • przeglądania opublikowanych materiałów;
 • komentowania treści umieszczanych na portalu.


III. Komentarze.

1        Użytkownicy portalu mają prawo do umieszczania komentarzy.

2        Użytkownicy umieszczający komentarz mają prawo do swobodnego przedstawiania opinii. Wszelkie informacje oraz opinie umieszczane są przez użytkowników wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach;

3        Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

 • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 • naruszają prawa osób trzecich;
 • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
 • są reklamą;
 • są wulgarne;
 • zawierają treści pornograficzne.

 

4        Wydawca ma prawo usunąć komentarze naruszających powyższych postanowień, a także innych wypowiedzi uznanych za zbędne. Wydawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia treści niezgodnych.

5        Wydawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

IV.  Prawa autorskie.

Wszystkie loga, znaki, grafika oraz zdjęcia zamieszczone na portalu są własnością ich twórców, bądź też są dostępne na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

1  Użytkownicy umieszczając treści oraz inne materiały na portalu wyrażają zgodę na ich  wykorzystywanie.

2 Użytkownicy umieszczając treści oraz inne materiały na portalu zapewniają, że są         autentyczne oraz posiadają prawo do rozporządzania nimi.

3 Użytkownicy umieszczając treści oraz inne materiały na portalu zgadzają się     każdorazowo upewnić, że przesyłany do portalu materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę portalu, przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Użytkownika.

V. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.

Jeżeli użytkownik stwierdzi że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób naruszone, wydawca prosi o bezzwłoczny kontakt z redakcją portalu.

VI. Ochrona prywatności.

 1. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. W ramach świadczenia niektórych usług Wydawca Portal zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się za zgodą Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
 • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
 • w postaci zredagowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu
 1. Portal zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację
 2. Wydawca portalu gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Wydawca portalu zastrzega, że w przypadku korzystania ze świadczonych usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Portal zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest wydawca Portalu, chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 3. Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika .
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmieniania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez wydawcę Portalu
 5.  Wydawca portalu zastrzega, że w przypadku zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z Portalu Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Portalu do przechowywania kopii takiej korespondencji.

VIII. Wyłączenia gwarancji

Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone na portalu treści oraz materiały były zgodna z prawdą. Pomimo tego opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać błędne informacje. W takim przypadku wydawca prosi o poinformowanie o tym. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem portalu umieszczane są bez gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności. Wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odnośnik znajdujący się na portalu będzie działał prawidłowo oraz będzie wolny od wirusów komputerowych.


IX. Ograniczenie odpowiedzialności

Wydawca Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów umieszczonych na portalu.

Wydawca Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za opinie oraz komentarze umieszczone przez innych Użytkowników.


X. Odnośniki do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

Na Portalu są umieszczane odnośniki do innych stron internetowych. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy oraz banery za zgodą Wydawcy. Wydawca portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą  odnośniki.


XI. Rozstrzyganie sporów

Niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce. 


XII. Zmiany regulaminu z portalu
Kulturalny Wawer

Wydawca portalu Kulturalny Wawer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w portalu  oraz regulaminie. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Warto odwiedzić